...Agencja Informacyjno Reklamowa...

Wzór umowy:         

wzór umowy - Microsoft Word 2002     wzór umowy - plik tekstowy formatowany
UMOWA ZLECENIE


nr ........... /.............. / .....................


Zawarta w dniu ............................................................. w ....................................................................................................................


1. pomiędzy.......Agencją Informacyjno Reklamową KWANT,
    z siedzibą...... ul. Sienkiewicza 17/24, 24-100 Puławy,
    NIP................. 716-162-26-09
    reprezentowanym przez ........ Marka Kamińskiego,
    zwanym dalej ........"ZLECENIOBIORCĄ"

    oraz

2. Imię i Nazwisko.....................................................................................................................................................................................
    adres zamieszkania ............................................................................................................................................................................
    telefon kontaktowy:...............................................................................................................................................................................
    legitymującym się dowodem osobistym (seria/numer)...............................................................................................................
    wydany przez..........................................................................................................................................................................................
    zwanym w dalszej części .........."ZLECAJĄCYM"

§ 1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie reportażu z przebiegu uroczystości ślubu oraz przyjęcia weselnego

w dniu:  ......................................................................................................................................................................................

§ 2.

Imiona i nazwiska Nowożeńców:..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

§ 3.

Świadkowie uroczystości (imiona i nazwiska) ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

§ 4.

Uroczystość ślubu odbędzie się w: (nazwa/ adres/ godzina)............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

§ 5.

Przyjęcie weselne odbędzie się w: (nazwa i adres)...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

§ 6.

Przed rozpoczęciem uroczystości ZLECENIOBIORCA ma zgłosić się: (adres; godzina) ...........................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

§ 7.

Szczegóły dotyczące zawartości merytorycznej filmu - reportażu:
    a. czołówka /wstęp/ - czas trwania ok. 2-3 minut
    b. błogosławieństwo
    c. uroczystość ślubu
    d. przyjęcie weselne
    e. przewidywany czas trwania gotowego filmu /reportażu/..........ok. 90 minut
    f. ilość otrzymanych egzemplarzy gotowego materiału ........3 komplety
    g. końcowy format nagrania:............DVD / BluRay *; wersja PAL; format obrazu 16:9
    h. format nagrania materiału źródłowego:......HD 1280x720p 50fps.
    i. inne
        - uroczystości ślubu będą wykonane z użyciem ............dwóch / jednej * kamer(y)
        - przyjęcie weselne będzie wykonane z użyciem ...........dwóch / jednej * kamer(y)
        - czas pracy operatorów do godz. 02:00 dnia następnego.
        - dodatkowe godziny pracy operatora płatne w/g cennika.
        - wraz z płytami DVD zostaną przekazane oryginalne materiały źródłowe.
        - ............................................................................................................................................................................................................
        - ............................................................................................................................................................................................................
        - ............................................................................................................................................................................................................

§ 8.

Gotowy przedmiot umowy ZLECENIOBIORCA (Agencja Informacyjno Reklamowa KWANT) przekaże ZLECAJĄCEMU w terminie do 14 dni, począwszy od dnia określonego w § 1 niniejszej umowy.
Sposób i dokładna data przekazania przedmiotu umowy zostanie ustalona przez obydwie strony w terminie późniejszym.

§ 9.

Za prawidłowo wykonane czynności przedmiotu umowy   ZLECENIOBIORCY (Agencja Informacyjno Reklamowa KWANT) przysługuje wynagrodzenie w wysokości ............................. brutto; słownie (.......................................................................)

§ 10.

Kwota określona w § 9 obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zlecenia, tj. koszty dojazdu, montaż, materiały, itp.

§ 11.

Na poczet wykonania usługi zostaje pobrany zadatek w wysokości:................................ słownie (...................................).
Kwota zadatku zostanie przekazana:...............przelew na konto / wpłata gotówką* :

    Nr. rachunku:......................................................................................................................................................................................
    Nazwa rachunku: ..............................................................................................................................................................................
    Adres właściciela .............................................................................................................................................................................

§ 12.

Ostateczne rozliczenie nastąpi w dniu przekazania przedmiotu umowy ZLECAJĄCEMU. Wówczas to należne wynagrodzenie dla ZLECENIOBIORCY (Agencja Informacyjno Reklamowa KWANT) ulega obniżeniu o kwotę pobranego zadatku.

§ 13.

W przypadku nie wywiązania się z niniejszej umowy (w części lub w całości) którejkolwiek ze stron, obowiązuje zasada pełnego zwrotu poniesionych, udokumentowanych i uzasadnionych kosztów (strat) z tytułu nie wywiązania się z umowy. Zwrot kosztów (strat) dokonuje tylko strona (strony), które nie wywiązały się z warunków umowy.

§ 14.

Strony nie ponoszą odpowiedialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy w przypadku wystąpienia "siły wyższej". Przez "siłę wyższą" rozumie się: śmierć przyszłego współmałżonka, odwołanie uroczystości z powodu śmierci któregokolwiek z rodziców Nowożeńców lub osoby w najbliższej rodzinie, stanu klęski żywiołowej, strajku, decyzji uprawnionych Organów Rządowych, itp., uniemożliwiające realizację niniejszej umowy.
Pobrana kwota zadatku nie ulega zwrotowi.

§ 15.

ZLECAJĄCY nie wyraża / wyraża* zgodę(y) na wykorzystanie części lub całości filmu w celach reklamowych i marketingowych.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 18.

Wszystkie spory wynikające ze stosowania niniejszej Umowy nierozwiązane polubownie, rozpatrywane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Powoda.

§ 19.

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obydwie Strony.

§ 20.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


* niepotrzebne skreślić    ...................................                                                                                                     .....................................
              /podpis/                                                                                                                          /podpis/
          ZLECAJĄCY                                                                                                              ZLECENIOBIORCA


Copyright statement goes here. All rights reserved